BUSSHÔ KAPILA /

SUTRA DE LAS COMIDAS

El sutra que los monjes cantan durante las comidas

I
Busshô Kapila.
Jôdo Makada.
Seppô Harana.
Nyumetsu kuchira.
Nyorai oryoki.
Gakkon toku futen.
Ganku issai shû.
Tôsan rinku jaku

II
Shinjin pashin biru shanofû.
Enmon hôshin ru shanofû.
Senpai kashin shakyamuni fû.
Tôrai asan miruson fû.
Jihô sanshi i shi fû.
Daijin myô horenkagin.
Daishin mônju suribusa.
Daian fuen busa.
Daihi kanshi in busa.
Shi son busa mokosa.
Moko hoja horomi.

III
Hitotsu ni wa, kôno tasho wa hakari
ka no rai sho wo hakaru.
Futatsu ni wa, onorega tokugyô no
zen ketto wo hakatte kuni ôzu.
Mitsu ni wa, shin wo fusegi toga wo hanareru kotowa
tontô wo shûtto su.
Yôtsu ni wa, masani ryôyaku wo koto to suruwa
gyôko wo ryôzen ga tamenari.
Itsutsu ni wa, jô dô no tame no yueni
ima kono shiki wo uku.

IV
Jiten kijin shû.
Gokin suji kyû.
Suji hen jihô.
Ishi kijin kyô.

V
Jôbun sambô.
Chûbun shion.
Gekyu rokudô.
Kaidôku yô.
Ikkui dan issai aku.
Nikui shu issai zen.
Sankui do sho shu jô.
Kaigu jô butsudô.

VI
Gashi sen bassui.
Nyo ten kan romi.
Seyo ki jinshû.
Shitsu ryo tokubo u man.
Onma kura sai sowaka.

VII
Shi shi kai.
Ji ki kun.
Ji ren ka.
Fu ja shi.
Shin shin jin.
Cho i hi.
Ki shu rin.
Bu jo son.

Buda nació en Kapila.
Tuvo el satori en Nagada.
Enseñó en Harana.
Entró en el nirvana en Kuchira.
Los cuencos del Tathagatha (el Perfecto), ahora los abrimos.
Que podamos, junto a todos los seres, alcanzar el nirvana y despojarnos de las tres manchas.
La pureza universal del Buda Vairocana.
La forma universal del Buda Vairocana.
Todos los fenómenos son Buda.
El Buda Maitreya que nacerá en el futuro.
Todos los Budas pasados, presentes y futuros en las diez direcciones.
El dharma y la comunidad de los monjes.
El Gran Bodhisattva de la Sabiduría, Manyusri.
El Gran y Perfecto Bodhisattva Samantabhadra.
Avalokitesvara, el Bodhisattva del amor universal.
Todos los Bodhisattva y los Patriarcas.
El Sutra de la Sabiduría que va más allá.
Mi reconocimiento va a todos los seres que contribuyeron a darme este alimento.
Recibo este don de alimento considerando mis imperfecciones.
Detener la cólera y los deseos es la verdadera religión.
Este alimento debe tomarse como un medicamento para la salud del cuerpo.
Tomo este alimento para perfeccionarme en la Vía.
A ustedes, todos los muertos y todas las existencias animales (pretas) Ahora les ofrezco este alimento
Que se expanda en todo el universo
Espero comer con ustedes
Para el Buda, para el Dharma y para la Sangha
Para la sociedad y la humanidad entera
Para los inocentes y aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos
Para todas las existencias del universo, que este alimento se ofrezca y se coma
La primera cucharada es para cortar el mal
La segunda es para practicar el bien
La tercera para ayudar a todos los seres
Juntos seguiremos la Vía de Buda
Lavo este cuenco con agua
Sabe a néctar celeste
Se la ofrezco a todos los muertos
Que les sirva de alimento
Que les quite la sed como el rocío de la mañana